Logo firmy Janturbus

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Firma JANTUR-TRANSPORT  w swojej polityce prywatności określa zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, korzystających z strony https://janturbus.pl/. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „Rozporządzenie”) i również krajowych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. DANE OSOBOWE

Kto jest administratorem danych?

administrator danych - FHU JANTUR E.mail - przewozy@janturbus.pl adres korespondencji - 53-502 Wrocław Grabiszyńska 18/37 tel. +48 793778773

kontakt w sprawie swoich danych osobowych.

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać:
 • drogą e-mail na adres: przewozy@janturbus.pl
 • pisemnie na adres: 53-502 Wrocław Grabiszyńska 18/37

Cel przetwarzania danych

JANTUR-TRANSPORT przetwarza tylko te dane osobowe użytkowników, które są niezbędne do poprawnego działania strony internetowej https://janturbus.pl/., czyli tylko te, które są potrzebne, aby użytkownik mógł, odpowiednio w zależności od swojej aktywności: brać udział w konkursach, wysyłać zapytania w sprawie oferty, przesyłać aplikacje w sprawie pracy, nawiązać współpracę biznesową itp. w zgodzie z art.6 Rozporządzenia.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych

JANTUR-TRANSPORT  może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu w innych celach (np. przekazywania informacji handlowej i działań marketingowych swoich) tylko po uzyskaniu dobrowolnej zgody od użytkownika.

Podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach konieczne do dalszego działania (np. zapytań ofertowych, aplikacji w sprawie pracy, zawarcia umowy). Brak wymaganych danych spowoduje zaniechanie realizowanej  czynności.

Udostępnianie danych innym podmiotom

JANTUR-TRANSPORT  nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych (takich jak np. Google Analitics) oraz za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika lub na żądanie organów uprawnionych.

Okres przetwarzania danych

Dane będą przechowywane(przetwarzane):
 • jedynie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania, rozwiązania problemów, prowadzonych negocjacji lub czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, w jakiej dane osobowe zostały powierzone,
 • jeżeli dane dotyczą zawartej z JANTUR-TRANSPORT umowy – nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz wynikający z polskiego prawa w zakresie sprawozdawczości rachunkowej, konieczności przechowywania dokumentów oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,
 • jeżeli zostały zebrane w innym celu, na które użytkownik wyraził zgodę – to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Uprawnienia użytkownika w zakresie swoich danych osobowych

JANTUR-TRANSPORT  zapewnia użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia, w tym:
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z JANTUR-TRANSPORT
 • drogą e-mail na adres: przewozy@janturbus.pl
 • pisemnie: 53-502 Wrocław Grabiszyńska 18/37

Ochrona danych

JANTUR-TRANSPORT stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Dostęp do danych osobowych podanych przez formularze kontaktowe został znacząco ograniczony. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe użytkowników strony w zgodzie z Rozporządzeniem i polskim prawem.

3. Klauzula informacyjna RODO:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Jantur z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 18/37.
 • Kontakt z Administratorem Danych Osobowych : przewozy@JanturBUS.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zamówienia na usługę transportową, na potrzeby wystawienia faktury oraz na potrzebę ewentualnego przekazania Pani/Pana danych współpracującej firmie przewozowej, która na nasze zlecenie wykona dla Pani/Pana usługę transportową w sytuacji braku możliwości wykonania takiej usługi przez naszą firmę. Przekazanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na ich przekazanie firmie transportowej.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury . W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa oraz w przypadku wyrażenia woli otrzymania faktury w formie korespondencyjnej Pana/Pani dane będą udostępnienie Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym do zaadresowania korespondencji.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane.
 • Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów.
Facebook
pencil